xoves, 20 de agosto de 2020

Becas Comedor Escolar

CEIP A Rúa

O Concello de Cangas vén de convocar as Becas de Comedor para familias con dificultades económicas para o curso 2020-2021.

Destinatarios: Alumnado matriculado en Educación Infantil e Educación Primaria no curso 2020-2021.
Formalización da solicitude: No Rexistro Xeral Municipal do Concello de Cangas.
Prazo: do 18 ao 31 de agosto.
Documentación a presentar:

 • .      Solicitude Anexo I
  ·         Fotocopia do DNI, NIE do/a solicitante en vigor.
  ·        Fotocopia do Libro de Familia completo ou documentación oficial acreditativa dos membros da unidade familiar coas súas data de nacemento.
  ·         Volante de empadroamento acreditativo da convivencia familiar, expedido polo Concello.
  ·        Xustificación da situación económica e laboral do ano 2019, de tódolos membros da unidade familiar maiores de 16 anos, mediante fotocopia da declaración do IRPF do exercicio 2019, no suposto de facela, correspondentes a cada un dos membros computables da unidade familiar; ou certificado negativo, no suposto de non estar obrigado a realizala, expedido pola Administración Tributaria de Facenda, acompañada de (se é o caso):
  a)      Certificacións do INEM sobre prestacións e subsidios de desemprego.
  b)      Certificacións do INSS / ISM sobre pensións e prestacións percibidas.
  c)       Calquera outro documento xustificativo de ingresos (pensións de alimentos dos menores, rendas dos alugamentos …)
  ·         Copia do imposto de actividade económicas (Autónomos)
  ·        No caso de non poder acreditar a situación económica cos documentos anteriores, ou cando da situación declarada se desprenda unha falta de medios económicos para subsistir, terán que facer unha declaración responsable dos medios de vida (informe de signos externos).
  ·        No caso de separación ou divorcio, deberase aportar convenio regulador así como documento xustificativo das achegas económicas actualizadas, ou no seu defecto, denuncia por incumprimento.
  ·         Calquera outra documentación que se considere conveniente na instrución do procedemento de resolución.

  Máis información e descarga de documentación aquí
·        

CEIP A Rúa / Autor

Centro de Educación Infantil e Primaria

0 comentarios:

Publicar un comentario

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Distributed By Gooyaabi Templates