martes, 27 de outubro de 2020

PLAN DE IGUALDADE

CEIP A Rúa


Xa puxemos en marcha algunhas das actividades programadas dentro do Plan de Igualdade do centro,  organizadas grazas á subvención solicitada pola ANPA.

A asociación Agareso, impartiu un obradoiro telemático sobre Medios en 6º. Propuxeron actividades moi interesantes e lúdicas sobre os roles das mulleres e dos homes na publicidade, na prensa e na TV, que nos permitiron reflexionar e ser conscientes da necesidade de superar estereotipos aínda moi presentes.


  

Tamén, grazas á mesma subvención, a ANPA entregounos material didáctico en forma de xogos sobre Igualdade, Diversidade e Cooperación, que foron repartidos nos distintos ciclos.


Moitas grazas, familias!!!

domingo, 13 de setembro de 2020

Comedor Escolar 20-21

CEIP A Rúa

 Achégannos dende o Concello a seguinte información:

Inicio : Mércores 16 de setembro 2020

Funcionamento :

A hora límite para recollida dos/as nenos/as é as 15:30 horas.

Prégase as familias puntualidade na recollida dos/as nenos/as.

As nais e pais non poderán acceder ao comedor escolar e seguirán as instruccións que dende o centro se den para a recollida dos menores.

A disposición das mesas e dos postos de comedor cumpren a normativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia.

Prezo: 3,80 € menú/día

Empresa responsable do servizo: Alimentación saludable Gallega S.L.

O primeiro día

CEIP A Rúa


Por fín chegou o día da volta á clase! 

É certo que todo e moi distinto: cambiaron as normas, os espazos, a organización, os horarios, incluso as caras nas que agora só vemos os ollos. Pero o que non cambiou foi a ilusión de volver a compartir sorrisos, momentos, experiencias e emocións.

Quixemos facer un recibimento distinto, aproveitando o patio e o bo día que tivemos. Cada titora agardou ao seu grupo nun espazo determinado.


 Sen esquecer as medidas de seguridade: máscara, distancia e lavado frecuente de mans. Despois subimos ás clases e puxémonos ao día coas novas normas que temos que seguir:

 Un gran día!!!

 

mércores, 9 de setembro de 2020

DECLARACIÓN RESPONSABLE E ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19

CEIP A Rúa

Como xa explicamos nas xuntanzas iniciais, cada familia deberá asinar, no inicio do curso, unha Declaración Responsable na que se compromete a realizar cada día ao/á neno/a a Enquisa de Autoavaliación Clínica do COVID-19.


 

xoves, 3 de setembro de 2020

RESUMO PLAN ADAPTACIÓN COVID

CEIP A Rúa

Este folleto resume algunha das medidas máis destacadas do Plan de Adaptación COVID 20-21, a ter en conta para o inicio das clases: entradas, saídas, horarios... Houbo un cambio no horario de Educación Infantil con respecto ao folleto compartido na asemblea da ANPA do 2 de setembro. O Plan completo será publicado tras o seu paso polo Consello Escolar.


 


venres, 28 de agosto de 2020

Preinscrición Comedor Escolar 2020-2021

CEIP A Rúa
Información que nos traslada o Concello de Cangas sobre o comedor escolar para o próximo curso:

"Debido a situación actual por mor da pandemia da COVID-19, e tendo en conta o  protocolo da Xunta de Galicia, a capacidade dos comedores escolares pode reducirse, polo que nalgún caso podería contar con dobre quenda de comida (priorizando na 1ª quenda os escolares de infantil e primeiros cursos de primaria) .
Tendo en conta as posibles solicitudes de comedor e as restricións que poden derivarse da situación sanitaria, é posible que se restrinxa o número de usuarios/as do comedor polo que de ser necesario estableceranse uns criterios de admisión. En todo caso terán a praza garantida o alumnado con beca (axuda de comedor) e preferencia as familias nas que traballen as persoas responsables legais do menor no horario de comedor. No caso de que haxa máis solicitudes que prazas dispoñibles, poderanse acordar o establecemento doutros criterios de admisión.
As solicitudes entregadas en prazo e forma e que non obtiveran praza quedarán en lista de agarda ata que se produza unha vacante. Admitiranse as solicitudes fora deste prazo e durante o resto do curso, pero neste caso, a admisión no comedor escolar estará condicionada a existencia de prazas vacantes. En todo caso terán preferencia as solicitudes presentadas no prazo establecido.
Todas estas medidas estarán vinculadas a evolución da pandemia, e as directrices  que marquen as autoridades sanitarias e educativas, que poderán chegar incluso a suspensión do servizo.

1.- Centros escolares:
Ceip A Rúa, Ceip Espineira-Aldán, Ceip Hio, Ceip Nazaret

2.- Prazo :
O prazo de presentación de solicitudes de preinscrición será entre o 26 de agosto e o 3 de setembro.
Presentarase a correspondente solicitude (Anexo I). Neste momento non será necesario achegar ningunha documentación complementaria. O concello de Cangas poderá requirir as familias a presentación daqueles documentos que sexan necesarios para verificar o cumprimento dos criterios de admisión.
Toda a información así como o formulario de solicitude estará dispoñible na páxina web do concello de Cangas. Ademais poderán enviarse as solicitudes de información ao correo ensino@cangas.gal.
As solicitudes poderán presentarse a través do rexistro municipal do Concello de Cangas ou  a través do correo electrónico da concellería de educación do concello de Cangas ensino@cangas.gal.

3.- Funcionamento do servizo:
O servizo de comedor escolar prestarase os días lectivos do curso escolar 2020-2021, dende o primeiro ata o último día que se establece no calendario escolar para o curso. Tendo en conta que este servizo se  rexe pola normativa da comunidade autónoma de Galicia , e o Convenio de colaboración asinado polo Concello de Cangas e a Consellería de Educación para a xestión dos comedores escolares nos cursos 2019-20, e 2020-21, se houbese algún cámbeo  a este respecto que puidera afectar ou ser de aplicación a este servizo, esa norma sería de aplicación e de cumprimento obrigado tanto para os/as usuarios/as como para a empresa adxudicataria da xestión.
O funcionamento dos comedores escolares estará condicionado pola situación sanitaria, instrucións, e directrices das autoridades competentes que se diten en relación coa COVID-19. Polo tanto é posible, que, se as directrices das autoridades correspondentes, cambian, tamén se teña que adaptar o servizo de comedores, o que pode obrigar a establecer novas restricións no número de usuarios/as,  modificacións na modalidade de asistencia nas que se establezan novos criterios de admisión, adaptación de novos espazos, novas condicións de obrigado cumprimento, entre outras, e que serán comunicadas oportunamente a todos/as usuarios/as, e a comunidade educativa en xeral."

Toda a información e o formulario de solicitude premendo aquí

xoves, 20 de agosto de 2020

Becas Comedor Escolar

CEIP A Rúa

O Concello de Cangas vén de convocar as Becas de Comedor para familias con dificultades económicas para o curso 2020-2021.

Destinatarios: Alumnado matriculado en Educación Infantil e Educación Primaria no curso 2020-2021.
Formalización da solicitude: No Rexistro Xeral Municipal do Concello de Cangas.
Prazo: do 18 ao 31 de agosto.
Documentación a presentar:

 • .      Solicitude Anexo I
  ·         Fotocopia do DNI, NIE do/a solicitante en vigor.
  ·        Fotocopia do Libro de Familia completo ou documentación oficial acreditativa dos membros da unidade familiar coas súas data de nacemento.
  ·         Volante de empadroamento acreditativo da convivencia familiar, expedido polo Concello.
  ·        Xustificación da situación económica e laboral do ano 2019, de tódolos membros da unidade familiar maiores de 16 anos, mediante fotocopia da declaración do IRPF do exercicio 2019, no suposto de facela, correspondentes a cada un dos membros computables da unidade familiar; ou certificado negativo, no suposto de non estar obrigado a realizala, expedido pola Administración Tributaria de Facenda, acompañada de (se é o caso):
  a)      Certificacións do INEM sobre prestacións e subsidios de desemprego.
  b)      Certificacións do INSS / ISM sobre pensións e prestacións percibidas.
  c)       Calquera outro documento xustificativo de ingresos (pensións de alimentos dos menores, rendas dos alugamentos …)
  ·         Copia do imposto de actividade económicas (Autónomos)
  ·        No caso de non poder acreditar a situación económica cos documentos anteriores, ou cando da situación declarada se desprenda unha falta de medios económicos para subsistir, terán que facer unha declaración responsable dos medios de vida (informe de signos externos).
  ·        No caso de separación ou divorcio, deberase aportar convenio regulador así como documento xustificativo das achegas económicas actualizadas, ou no seu defecto, denuncia por incumprimento.
  ·         Calquera outra documentación que se considere conveniente na instrución do procedemento de resolución.

  Máis información e descarga de documentación aquí
·        

martes, 2 de xuño de 2020

8 de xuño: Día Mundial dos Océanos

CEIP A Rúa
A Unidade de Cultura Científica do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo (CSIC) e o Comité de Cultura Marina do Institut de Ciències del Mar (IMC-CSIC) promoven a campaña #ArelaDeMar para conmemorar o Día Mundial dos Océanos que se celebra o día 8 de xuño. A idea é que todas as persoas poidamos expresar o moito que nos dá o océano e todo o que lle desexamos.

Podedes consultar a campaña e as súas propostas premendo aquí: #ArelaDeMar

Algunha titoría xa mandou esta proposta ao seu alumnado, e estamos comezando a recibir traballos, pero está aberto a calquera persoa que queira participar.

Este é o deseño de Nora Fernández, de 1º de Primaria.


 Animádevos a enviar os vosos!!!


mércores, 20 de maio de 2020

Fondo solidario, axudas libros de texto e material escolar

CEIP A Rúa

A Consellería vén de publicar a Orde do 12 de maio, pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

Destinatarios das axudas
As axudas para Material Escolar están destinadas ao alumnado matriculado de 1º a 6º de Educación Primaria no curso 2020-2021, cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000€ (no ano 2018). O importe da axuda é de 50 €.
O alumnado que está actualmente en 6º, deberá presentar a solicitude no instituto onde vaia estar matriculado no curso 2020-2021.

Presentación de solicitudes
A solicitude atópase na aplicación FONDOLIBROS. Unha vez cuberta e asinada, obterase un número de solicitude. Para presentala hai dúas opcións:
Se algunha familia non ten forma de imprimila, tamén haberá solicitudes impresas no centro, pero nestas circunstancias e por seguridade sanitaria, recomendamos facelo de xeito telemático.

Prazo de presentación:
Dende o 20 de maio ao 19 de xuño
O horario de atención ao público na Secretaría do centro para este procedemento será de 10:30 ás 13:00.

Documentación a presentar (autorizando a consulta telemática)
 • Impreso de solicitude: Anexo I e Anexo II
 • Fotocopia do Libro de Familia ou documento equivalente onde figure o alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar.
 • De ser o caso: Sentenza xudicial de separación e/ou convenio regulador, Certificado de Convivencia ou Certificado de defunción
 • De ser o caso: Certificado do grao de discapacidade.
 • De ser o caso: Documentación xustificativa de violencia de xénero
Toda a documentación fai referencia á situación real a 31 de decembro de 2018

Publicación
 • Listaxe provisional: 10 de xullo de 2020
 • Listaxe definitiva: 15 de xullo de 2020
 • Recollida de vales: Pendende da evolución do Estado de Alarma. Informaremos proximamente.

As listaxes publicaranse no taboleiro de anuncios do interior do centro.
As familias tamén poderán acceder á información do seu expediente en FONDOLIBROS coa chave 365 ou con Certificado Dixital.

domingo, 17 de maio de 2020

A RÚA DAS PALABRAS

CEIP A Rúa

PARA COMEMORAR O DÍA DAS LETRAS GALEGAS...

ENCHEMOS "O CEIP A RÚA" DE PALABRAS

QUERES VELO?

A RÚA DAS PALABRAS


FELIZ DÍA DAS LETRAS GALEGAS!

venres, 15 de maio de 2020

# CGAINACASA .. SEGUIMOS RODANDO

CEIP A Rúa

POÑEMOS A VOSA DISPOSICIÓN..
OS FILMES DO PROXECTO DO CINEMA EN CURSO

 NESTE ENLACE PODEDES VISONAR OS FILMES DO NOSO CENTRO

 
 FILMES DO CEIP A RÚADENDE A CASA O CINEMA EN CURSO.. SEGUE ..


Selección de propostas para observar, mirar, filmar, fotografar...
Na escola, no barrio ou aldea... e nestes días... DESDE CASA


CINEMA EN CURSO PROPOSTAS

xoves, 7 de maio de 2020

REANUDACIÓN DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

CEIP A Rúa

A Resolución do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, determina a reanudación do proceso de admisión do alumnado e establece os seguintes prazos:

1.      Prazo de presentación de solicitudes de admisión: Do 11 ao 18 de maio de 2020.
2.       Novos prazos do procedemento:

2.1.  Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o 26 de maio de 2020.
2.2.  Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.
2.3.  Reclamacións contra as listaxes provisionais: nos 3 días hábiles contados dende o seguinte ao da súa publicación.
2.4.   Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.
2.5.  Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

A solicitude de admisión poderá facerse de xeito telemático, na web da Consellería: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/, e tamén de xeito presencial no centro, de luns a venres de 9:30 ás 14:30.

Por motivos de seguridade sanitaria, deberá solicitarse cita previa por correo electrónico: ceip.arua@edu.xunta.es, ou por teléfono: 886 110 190.

luns, 27 de abril de 2020

PROPOSTAS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CEIP A Rúa


Ola familias! Achegamos varios documentos que vos poden servir de axuda:

O primeiro pretende ofrecervos algúns consellos para xestionar as emocións que poden amosar os/as nenos/as despois de tantos días de confinamento.
No segundo, relacionado co anterior, atoparedes algunhas propostas divertidas que podedes facer na casa:

O seguinte é unha proposta de cápsula do tempo, para unha vez completada, gardala e  recuperala nun futuro para  lembrar como viviron estes días.Esta Guía, elaborada pola Fundación María José Jove e a Asociación Participa, ofrece multitude de recursos, enlaces a curtas, visitas virtuais, propostas de xogos... para que cada familia poda atopar algunha actividade interesante.Para rematar, compartimos o conto do Oso Goloso para o desconfinamento, elaborado por Carmen Esteban:
Agardamos que atopedes axuda nestas propostas e que contedes con nós para o que necesitedes. O noso correo é: orientacionarua@gmail.com

xoves, 23 de abril de 2020

domingo, 19 de abril de 2020

CARTA DE RONI SEMANA DO LIBRO

CEIP A Rúa
Ola familias, son Roni. 
Como sempre e antes de nada espero que esteades todos/as ben. Eu estou ben e sigo coidando do cole, non vos preocupedes!!!
Quería celebrar con vós a Semana do Libro, nesta ocasión máis que nunca, xa que non podemos estar xuntos e os libros e a lectura sempre nos unen.
A miña proposta é que durante esta semana atopedes un intre para xuntarvos todos arredor dun conto e viaxedes xuntos/as.A lectura pode ser realizada polo adulto ou ser o neno/a quen lea para a súa familia.
Tamén vos anímo a enviarme, ao correo da Biblioteca, que achego ao final desta carta, fotos ou videos do momento da lectura compartida en familia. E así crear unha liña de palabras que fagan a distancia máis curta.
O correo da Biblioteca é: biblioteca.arua@gmail.com
Nota: No correo que mandedes a Roni contarlle si queredes que as vosas fotos ou videos sexan publicados no Blog do cole.

domingo, 12 de abril de 2020

PROPUESTA MUSICAL PARA 2º DE PRIMARIA

CEIP A Rúa
PROPOSTA SEMANAL DE MÚSICA


 Esta é a proposta músical para 2º de Primaria: “ECOS RÍTMICOS”


Para esta práctica necesitamos as nosas mans como instrumento, aínda que tamén, nun segundo momento,  podedes probar collendo un recipiente de plástico e algo co que percutir (culleres, rotuladores,…).
A práctica consiste en tocar en eco, é decir, repetir os ritmos que a rapaza vos propón o longo do video.
Para poñernos en marcha só tedes que premer na seguinte ligazón:venres, 27 de marzo de 2020

COCORICO

CEIP A Rúa
AS PROPOSTAS DO CONTO DE COCORICO
RIMA CON MOVEMENTO TAMARA TCHUVAROSKY

 1. Facer un Biscoito Cocorico  para compartir no desaiuno, na merenda.Podedes preparar previamente a lista dos ingredientes que ides a necesitar.Facede pesadas, medidas…. No momento da elaboración do biscoito; remover, amasar, bater….
 2. Elaborar debuxos dos protagonistas e colocarlles un pauciño para convertilos en marionetas e recrear o conto, facer diálogos….
 3. Masaxe para relaxarnos. Poñemos a canción de Cocorico a volumen suave para ambiantar. Tumbados boca abaixo imos seguir a canción e cando escoitamos “ Picotí picotá”, imitamos a Cocorico convertindo a nosa man no seu peteiro. Tamén se pode facer coas dúas mans a vez pola espalda. Logo imitamos a Gato pelado cando escoitemos o “marramiau, marramiau”, como se estivésemos arañando pola espalda. Terminamos cun toque final, coas mans imitamos como se estivésemos amasando. Respiramos profundamente, ollos pechados…

xoves, 26 de marzo de 2020

CARTA DO COELLIÑO DE PASCUA

CEIP A Rúa

Ola,

Son o coello de Pascua. Este ano igual que vós eu non podo saír  da casa. Faríame moi  feliz que me enviárades os vosos vídeos cantando as cancións de inglés. Sería xenial. De todos xeitos non vos preocupedes, estareivos esperando cunha sorpresa cando voltedes ao cole. Quérovos moito.                                                                            O meu correo electrónico é: englisharua@gmail.com

BIM BUM

CEIP A Rúa
RETO RÍTMICO MUSICAL PARA TODA A FAMILIA

 BIM BUM

 Ola a todos/as!!!
Esta semana, dende a aula de Música, propóñovos un reto   para toda a familia.Este ritmo corporal ten catro partes diferenciadas pola  velocidade coa que hai que interpretala (de menos a máis velocidade).Utiliza e combina os estalos (chasquidos), as palmas e os xeonllos.

A miña proposta é:

-      Os nenos/as de 1ºe 2º de Primaria intentarán realizar a 1ª velocidade e facendo só o ritmo que interpreta o paxariño vermello.

-      Os nenos de 3ºe 4º de Primaria intentarán realizar a 1ª e a 2ª velocidade, intentando interpretar primeiro só o que fai o paxariño vermello e máis tarde o que realizan os dous paxaros.

-      Os nenos/as de 5ºe 6º de Primaria intentarán realizar a 1ª,2ª e 3ª velocidade. Igualmente intentando dominar o que fai o paxaro vermello e despois o que percuten os dous paxaros.
-      As familias intentarán realizar os catro tempos coas catro velocidades.


Premede no enlace e ANIMÁDEVOS!!!

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Distributed By Gooyaabi Templates